เกี่ยวกับโรงเรียน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประพฤติดี เรียนดี สุขภาพดี
สะอาด เรียบร้อย
โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
ติดต่อเรา namsud.lopburi2@hotmail.com webmaster ij_5@hotmail.com